Tăng cường tính giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ công với ISO điện tử

Theo báo cáo của thành phố HCM thì hết năm 2019 này khoảng 52% các đơn vị trên địa bàn đã thực hiện ISO điện tử so với lượng thủ tục hành chính đã được áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001.

Thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay thì việc chuyển đổi ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 (gọi tắt là ISO điện tử) vào trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối hành chính hiện đang là chủ trương của thành phố giúp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp cũng như đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, giúp cho việc thực hiện kiểm soát các quá trình trở nên nhanh chóng, đơn giản hơn, hiệu lực của hệ thống quản lý được nâng cao. Từ đó từng bước nâng cao hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ công, đóng góp vai trò to lớn vào công cuộc cải cách hành chính. 

Theo báo cáo thì ISO điện tử khi triển khai áp dụng tại các đơn vị này đã mang đến môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp và khoa học hơn. Quá trình kiểm soát công việc mang tính hệ thống, không rời rạc. Nhờ đó, lãnh đạo cao nhất của cơ quan có thể nắm được tình hình thực hiện thủ tục hành chính công tại đơn vị tốt hơn. Quá trình thực hiện các yêu cầu đầu vào và đầu ra được xử lý nhanh gọn hơn. Mọi hồ sơ, biểu mẫu được xử lý nhanh hơn 
Trên tinh thần đó, để triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN Iso 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 về phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo, điều hành sát sao thông qua các Kế hoạch triển khai ISO 9001:2015 điện tử hàng năm. 
Đồng thời, để triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch 3230/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 về xây dựng, công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố để làm cơ sở cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin. 

Để triển khai áp dụng thực hiện việc duy trì quá trình ISO điện tử thành công thì Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy trình gồm 3 bước: 

Bước 1- Thống kê, rà soát danh mục các thủ tục hành chính tại đơn vị:

Căn cứ vào bộ thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị thực hiện thống kê, rà soát danh mục các thủ tục hành chính tại đơn vị. 

Bước 2- Thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008/ TCVN ISO 9001:2015:

Sau khi các đơn vị đã thống kê, rà soát danh mục thủ tục hành chính tại đơn vị (đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công bố thủ tục hành chính mới) thì các cơ quan hành chính nhà nước lập dự toán kinh phí triển khai ISO cho năm sau. Sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt mức kinh phí, các đơn vị thực hiện triển khai ISO cho các thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Bước 3- Thực hiện triển khai ISO điện tử:

Sau khi đã thực hiện triển khai ISO cho các thủ tục hành chính đã được công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008/ TCVN ISO 9001:2015; các đơn vị thực hiện chuẩn hóa các quy trình thủ tục hành chính đã ban hành, nội dung các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đảm bảo mức độ phù hợp của việc ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng; Đối với các đơn vị sử dụng nguồn ngân sách do Thành phố cấp thì các đơn vị dự toán kinh phí thực hiện triển khai ISO điện tử cho các thủ tục hành chính đã được công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008/TCVN ISO 9001:2015 trình Ủy ban nhân dân thành phố giao kinh phí. Sau khi được bố trí kinh phí, đơn vị xây dựng hạng mục và trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trên cơ sở phê duyệt, đơn vị thực hiện triển khai ISO điện tử cho các thủ tục hành chính đã được công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008/ TCVN ISO 9001:2015. 

Đến tháng 3/2021, có 95% (60/63) cơ quan hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh và 94% (293/312) Ủy ban nhân dân phường, xã đã hoàn tất chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Các đơn vị còn lại có sự thay đổi sắp xếp, sáp nhập về địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ hoàn tất chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.. 
Bên cạnh những mặt đạt được, việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới cần hoàn thiện hơn nữa, trong đó việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng, áp dụng HTQLCL đòi hỏi phải có sự đầu tư đồng bộ về nền tảng công nghệ thông tin, như việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành; phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến phần mềm để kiểm soát các hoạt động theo yêu cầu của ISO điện tử…. 
 
xem thêm: Tại sao áp dụng ISO 9001 giúp Doanh Nghiệp giảm thiểu chi phí ?

Để được chứng nhận ISO 9001:2015 xin liên hệ tới số hotline: 098.3360.253

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon