Các bước triển khai của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

Có rất nhiều doanh nghiệp có ý định làm tiêu chuẩn iso 14001 về môi trường nhưng luôn băn khoăn không biết khi thực hiện rồi nó có khó khăn hay gặp phải rủi ro gì không. Nếu vậy hãy cùng KNA tìm hiểu về các bước áp dụng thành công tiêu chuẩn này nhé!

Sau đây là 5 bước đơn giản để triển khai áp dụng tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001

Bước 1: Xây dựng chính sách môi trường:

Chính sách môi trường là một hướng dẫn cho việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của một tổ chức để tổ chức có thể duy trì và có thể cải thiện kết quả hoạt động môi trường của mình. Do đó, chính sách này phải phản ánh cam kết của lãnh đạo cao nhất về việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành và các yêu cầu khác, nhằm ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục. Đây là giai đoạn đầu tiên của cấu trúc hệ thống quản lý môi trường, là nền tảng để xây dựng và triển khai hệ thống quản lý môi trường. Chính sách môi trường phải được xem xét thường xuyên để đảm bảo hệ thống được thực hiện và hoàn thiện.

Tiêu chuẩn ISO 14001

Bước 2: Lập kế hoạch hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:

Đây là giai đoạn Lập kế hoạch của chu trình Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Đánh giá. Giai đoạn lập kế hoạch được thiết lập một cách hiệu quả khi tổ chức phải đạt được sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý và tuân thủ các yêu cầu của ISO 14001 và bộ kỳ vọng về hiệu suất môi trường của chính tổ chức đó. Tôi đã tạo ra. Các nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn này bao gồm:

Xác định các yêu cầu pháp lý và môi trường khác mà tổ chức / doanh nghiệp phải tuân thủ, có thể bao gồm: các yêu cầu pháp lý quốc gia hoặc quốc tế; các yêu cầu pháp lý của khu vực / tỉnh / ngành; yêu cầu pháp lý của chính quyền địa phương.

Xác định các khía cạnh môi trường quan trọng: Một tổ chức nên xác định các khía cạnh môi trường trong hệ thống quản lý môi trường của mình, có tính đến các yếu tố đầu vào và đầu ra và đây là một hoạt động rất quan trọng. phát triển và áp dụng hệ thống quản lý môi trường. Khi xác định khía cạnh môi trường, cần xem xét các hoạt động, quy trình kinh doanh, đầu vào và đầu ra liên quan đến: Phát thải không khí, xả nước thải, quản lý chất thải, ô nhiễm đất, sử dụng nguyên liệu và tài nguyên thiên nhiên, các vấn đề môi trường của địa phương và vùng lân cận cộng đồng.

Đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đã đề ra. Mỗi chương trình cần mô tả cách thức tổ chức sẽ đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu của mình, bao gồm thời gian, nguồn lực cần thiết và người chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình này.

Bước 3. Thực hiện và vận hành:

Giai đoạn thứ ba của mô hình cung cấp các công cụ, quy trình và nguồn lực cần thiết để vận hành hệ thống quản lý môi trường một cách bền vững. Giai đoạn triển khai và vận hành đưa hệ thống quản lý môi trường vào vận hành. Giai đoạn này yêu cầu cập nhật liên tục các thay đổi, chẳng hạn như phân công lại trách nhiệm cho nhân viên khi các hoạt động hoặc sản phẩm của tổ chức thay đổi, hoặc thay đổi nhu cầu đào tạo theo thời gian hoặc các quyết định chính sách. các chính sách và thủ tục thông qua cải tiến liên tục. Các nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn này bao gồm:

Cơ cấu và trách nhiệm: Tổ chức chỉ định một hoặc một nhóm người có trách nhiệm và quyền hạn để thực hiện và duy trì hệ thống quản lý môi trường và cung cấp các nguồn lực cần thiết.

Năng lực, đào tạo và nhận thức: Thực hiện các nội dung đào tạo ISO 14001 phù hợp cho cán bộ quản lý, nhóm công nhân, nhóm quản lý dự án và các giám đốc điều hành chủ chốt của nhà máy.

Truyền thông: Thiết lập và triển khai hệ thống thông tin nội bộ và bên ngoài để tiếp nhận và phản hồi thông tin môi trường và phổ biến thông tin đến các cá nhân / bộ phận liên quan. Thông tin này thường bao gồm: luật mới, thông tin về nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng xung quanh, và phổ biến thông tin về hệ thống quản lý môi trường cho nhân viên.

Lập hồ sơ hệ thống quản lý môi trường: Tài liệu về hệ thống quản lý môi trường có thể bao gồm: sổ tay, thủ tục và hướng dẫn sử dụng. Theo tiêu chuẩn, có 11 yêu cầu được lập thành văn bản và hướng dẫn công việc. Nếu tổ chức đã có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 thì có thể kết hợp sáu quá trình cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng với hệ thống quản lý môi trường.

Kiểm soát hoạt động: Thực hiện các quy trình vận hành (hướng dẫn công việc để kiểm soát các khía cạnh môi trường quan trọng của quá trình sản xuất và các hoạt động khác theo quyết định của tổ chức. Chú ý đến các khía cạnh môi trường quan trọng liên quan đến các hoạt động và sản phẩm của nhà thầu và nhà cung cấp).

Chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp: Thực hiện các quy trình để xác định các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn và giảm thiểu tác động nếu chúng xảy ra (ví dụ: cháy, nổ, rò rỉ vật liệu có nguy hiểm không)

Bước 4: Kiểm tra và thực hiện hành động khắc phục:

Giai đoạn thứ tư của mô hình thể hiện kết quả hoạt động của hệ thống quản lý môi trường, đây là giai đoạn xem xét các cải tiến quy trình hoặc quyết định các thay đổi cho các giai đoạn khác. Giai đoạn đại diện cho bước Kiểm tra trong chu trình Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Đánh giá. Các nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn này bao gồm:

Theo dõi và đo lường: Thực hiện các thủ tục theo dõi và đo lường tiến độ của các dự án để đạt được các mục tiêu đề ra, việc thực hiện các quá trình so với các tiêu chí đã đề ra, định kỳ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và các yêu cầu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.

Đánh giá sự tuân thủ: Tổ chức cần chứng minh rằng tổ chức đã đánh giá sự tuân thủ với các yêu cầu pháp lý cụ thể.

Sự không phù hợp và Hành động Khắc phục và Phòng ngừa: Thực hiện các thủ tục để đưa ra các hành động khắc phục và phòng ngừa thích hợp khi xảy ra sự không phù hợp của hệ thống quản lý môi trường như các vấn đề về kiểm soát quá trình, không tuân thủ các yêu cầu pháp lý, sự cố môi trường.

Hồ sơ: thực hiện các thủ tục lưu trữ hồ sơ hệ thống quản lý môi trường, hồ sơ có thể bao gồm: hồ sơ giám sát quá trình; hồ sơ nhà thầu và nhà cung cấp, hồ sơ sự cố, hồ sơ thử nghiệm và chuẩn bị khẩn cấp, hồ sơ cuộc họp môi trường, hồ sơ quy định…

Đánh giá hệ thống quản lý môi trường: thực hiện đánh giá hệ thống quản lý môi trường và các hoạt động của tổ chức để xác nhận sự tuân thủ với hệ thống quản lý môi trường và tiêu chuẩn ISO 14001. Báo cáo kết quả đánh giá là cần thiết cho quản lý cấp cao. Thông thường, chu kỳ đánh giá là một năm một lần, nhưng tần suất có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ quan trọng của các hoạt động.

Bước 5: Rà soát quản lý: Đây là giai đoạn thứ năm và cuối cùng của mô hình liên quan đến việc xem xét quản lý hệ thống quản lý môi trường. Quá trình xem xét yêu cầu thu thập thông tin liên quan đến hệ thống quản lý môi trường và truyền đạt thông tin này cho quản lý cấp cao theo một kế hoạch định trước. Các mục đích của đánh giá này bao gồm:

Đảm bảo tính phù hợp liên tục của hệ thống quản lý môi trường;

Xác định tính đầy đủ;

Xác minh tính hiệu quả của hệ thống;

Tạo điều kiện cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường, các quy trình và thiết bị môi trường…

Dựa trên kết quả xem xét của ban lãnh đạo về thiết bị và nhân sự được sử dụng trong việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường cũng như kết quả hoạt động môi trường, tổ chức sẽ quyết định về điều kiện hiện tại có thể chấp nhận được và những gì cần phải thay đổi. Giai đoạn này là bước Đánh giá trong chu trình Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Đánh giá.

quy trình sản xuất hàng hóa

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon