Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính

5 (100%) 1 vote
Việc xây dựng áp dụng hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan khối hành chính đã giúp thay đổi diện mạo hoạt động của các tổ chức này rất nhiều. Đây là một trong những biện pháp giúp thúc đẩy cải cách hành chính của chính phủ.

Theo như báo cáo về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước giai đoạn 2015-2020. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Hoàng Linh cho biết theo chỉ đạo và quan tâm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thì các ban ngành và địa phương cùng các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia tích cực và thống nhất trên pham vi cả nước.

tổng cục đo lường tiêu chuẩn

Theo đó thì có đến 91% các Bộ, ngành (20/22) đã thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL Theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đồng thời, các Bộ, ngành cũng đã đẩy mạnh việc triển khai xây dựng, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng khuyến khích áp dụng (74/98 cơ quan, tổ chức, chiếm tỷ lệ 75,5%).
Bên cạnh đó, 98,4% địa phương (62/63) đã thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo quy định. Các địa phương cũng đẩy mạnh việc triển khai xây dựng, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng khuyến khích áp dụng (61/63 địa phương, chiếm tỷ lệ 96,8% đã triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã, trong đó đã có 5.499/8.845 cơ quan, chiếm tỷ lệ 62% UBND cấp xã đã xây dựng, áp dụng, công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001 theo quy định).

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Hoàng Linh báo cáo sơ kết tình hình triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.
Cũng theo ông Linh thì việc xây dựng áp dụng ISO 9001 vào các cơ quan hành chính nhà nước một cách có hiệu lực, hiệu quả được xem như một biện pháp giúp thúc đẩy cải cách hành chính của chính phủ từ đó giúp cải cách thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.
Việc áp dụng hệ thống này cũng giúp ích vận hành cơ chế một cửa và một cửa liên thông được hiệu quả hơn. Trình tự giải quyết công việc, các khâu trong các phòng, ban phải kết nối với nhau một cách hợp lý, từ đó có thể thấy rõ khâu nào bị chồng chéo, bất hợp lý để liên tục cải tiến các quy trình xử lý công việc cho phù hợp, phục vụ người dân/tổ chức tốt hơn.
Việc này giúp thúc đẩy công việc và nâng cao điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị văn phòng cho cán bộ và công chức nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn về chuyên môn cũng như nghiệp vụ được hiệu quả hơn.
Bên cạnh những kết quả, hiệu quả của hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã đạt được, cho đến nay, có thể nhận thấy một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định 19/2014/QĐ-TTg.
Theo đó, một số Bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 cho tất cả các thủ tục hành chính đang được giải quyết tại cơ quan, tổ chức trực thuộc, cùng với đó, chưa thực hiện báo cáo định kỳ theo đúng quy định (tháng 12 hằng năm và theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục II Quyết định 19/2014/QĐ-TTg).
Quy định về điểm số cho hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL trong việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính còn thấp (hiện nay, tại các Bộ, ngành là 02 điểm, tại địa phương là 01 điểm), chưa tạo động lực để thúc đẩy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động này.

XEM THÊM : Tại sao doanh nghiệp nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015?

Tags: , ,