Kiểm định thiết bị áp

Kiểm định an toàn thiết bị áp lực

      VINCERT LÀ ĐƠN VI ĐƯỢC CỤC ATLĐ CHỈ ĐỊNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ ÁP LỰC 1.2.1.     Đối tượng: 1.2.1.1.          Nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước theo phân loại