Huấn luyện an toàn lao động

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

các nhóm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động  – Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng,