Chứng nhận hợp quy phân bón

HỢP QUY PHÂN BÓN

CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN

Việt Nam là một nước có nền nông nghiệp lớn, xuyên suốt cả chiều dài hình chũ S và chiếm một tỉ trọng lớn trong sự phát triển của đất nước. Nhu cầu về phân bón cũng đang trên đà