Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm

dấu hợp chuẩn

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm

1. Xu thế chứng nhận sản phẩm hiện nay:    Chứng nhận sản phẩm là việc tiến hành đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn