ISO 14001 nâng cao chất lượng và uy tín cho doanh nghiệp

Nhà xuất bản lớn nhất thế giới về các tiêu chuẩn và yêu cầu doanh nghiệp tư nhân hiện cung cấp một chương trình bằng văn bản để giúp bạn cải thiện môi trường và hệ thống quản lý (EMS) của mình. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã phát triển ISO 14001 vào năm 2004 để cung cấp cho các tổ chức những công cụ phù hợp để tạo ra một EMS chất lượng. Mục đích của ISO 14001 không phải là xác định các tiêu chuẩn cụ thể cho từng EMS.

Sự khác biệt lớn giữa các hệ thống làm cho các tiêu chuẩn cụ thể không hiệu quả. Thay vào đó, ISO 14001 yêu cầu các tổ chức cung cấp bằng chứng khách quan để tuân thủ. Đánh giá viên của bên thứ ba đánh giá bằng chứng và quyết định xem bằng chứng đó có chứng tỏ EMS đang hoạt động hiệu quả và tuân thủ các yêu cầu tối thiểu hay không.

ISO 14004 cung cấp hỗ trợ tương tự, nhưng cung cấp các yêu cầu chung hơn để các tổ chức tuân theo khi phát triển EMS của họ. Các tổ chức thường sử dụng ISO 14004 để giải quyết các yêu cầu pháp lý và đặt ra các mục tiêu về môi trường trước khi thực hiện. Mục tiêu của chứng nhận ISO 14001 là tạo ra một EMS có khả năng: Xác định và kiểm soát tác động môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình, Liên tục cải thiện hiệu suất môi trường của nó, Thực hiện cách tiếp cận có hệ thống để thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường; để đạt được các mục tiêu này; và để chứng minh rằng họ đã đạt được.

chung-nhan-ISO-14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu tổ chức thực hiện một loạt các thủ tục và thông lệ nhằm tạo ra một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. ISO 14001 không phải là một tiêu chuẩn kỹ thuật và nó không thay thế các yêu cầu được quy định bởi luật hoặc quy định. Một tổ chức phải thiết lập, lập thành văn bản, thực hiện và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của họ và chỉ ra cách họ đáp ứng tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Tổ chức xác định phạm vi của EMS, tức là ranh giới của tổ chức mà EMS áp dụng.

Các doanh nghiệp, tổ chức nên tham gia các khóa đào tạo để hiểu sâu và đáp ứng nhu cầu và sự tin tưởng của khách hàng. Một số khóa học nổi bật các doanh nghiệp cần biết, ví dụ như khóa học iso 14001: 2015, khóa đào tạo iso 9001,…

ISO 14001 PHẦN 4.2 – CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

Yêu cầu tạo ra một chính sách môi trường, dưới dạng một tuyên bố ngắn bằng văn bản được hỗ trợ bởi quản lý cấp trên. Chính sách phải: Cam kết tổ chức tuân thủ các quy định của chính phủ và các yêu cầu pháp lý, Cam kết tổ chức loại bỏ ô nhiễm, Cam kết tổ chức liên tục cải tiến, Thông báo cho tất cả nhân viên, Có sẵn cho công chúng, Được lập thành văn bản, thực hiện và duy trì

ISO 14001 PHẦN 4.3.1 – TRỢ GIÚP MÔI TRƯỜNG

Yêu cầu tổ chức thiết lập và duy trì các thủ tục bằng văn bản để xác định và kiểm soát các tác động môi trường đáng kể do các hoạt động hoặc sản phẩm của tổ chức gây ra.

ISO 14001 PHẦN 4.3.2 – CÁC YÊU CẦU PHÁP LÝ VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC

Một tổ chức phải xác định cách thức tổ chức thu được thông tin về các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác mà họ phải đáp ứng, và mô tả cách thức thông tin này sẽ được phổ biến cho những người cần thông tin.

iso-14001 kna

ISO 14001 PHẦN 4.3.3 – MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH

Các mục tiêu và mục tiêu môi trường, dựa trên tuyên bố chính sách được tạo ra phù hợp với phần 4.2, phải được phát triển. Các mục tiêu và mục tiêu, bất cứ khi nào thực tế, phải: Có thể đo lường được, Có các ngày quan trọng. Có người chịu trách nhiệm và có thẩm quyền để đạt được mục tiêu hoặc mục tiêu. Có một định nghĩa về thành công.

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon