ISO 14001:2015 là gì ? Lợi ích ra sao cho doanh nghiệp

Để giúp bảo vệ môi trường được hiệu quả thì bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chính là một trong những bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường cho các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng. ISO 14001 được Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) và được thiết kế để quản lý và cải thiện hiệu suất môi trường của một tổ chức. Phiên bản ISO 14001:2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn và đã được công bố vào năm 2015.

Dưới đây là một số điểm chính về ISO 14001:2015:

 1. Phạm vi ứng dụng: ISO 14001:2015 có thể được áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể kích thước, loại hình hoạt động hoặc ngành nghề mà tổ chức đó hoạt động.
 2. Nguyên tắc quản lý môi trường: Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 có thể được xác định với những nguyên tắc về quản lý môi trường, bao gồm việc xác định các yếu tố môi trường, đánh giá tác động môi trường, thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động, thực hiện hoạt động kiểm tra và kiểm soát, và liên tục cải thiện hiệu suất môi trường.
 3. Xác định rủi ro và cơ hội: Bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có đề cập đến việc bạn xác định các rủi ro và cơ hội có liên quan đến môi trường. Tổ chức phải đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn và cơ hội để cải thiện hiệu suất môi trường và đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan đến môi trường.
 4. Phát triển mục tiêu và chỉ tiêu môi trường: Tổ chức phải thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu môi trường cụ thể, đo lường và theo dõi tiến độ để đảm bảo rằng chúng đạt được mục tiêu của mình. Hệ thống này có được áp dụng nhằm phát hiện các hệ thống quản lý nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp của bạn áp dụng.
 5. Tuân thủ và cải thiện liên tục: ISO 14001:2015 yêu cầu tổ chức tuân thủ các quy định và liên tục cải thiện hiệu suất môi trường của họ thông qua việc xem xét và đánh giá định kỳ.
 6. Báo cáo và giao tiếp: Tổ chức phải báo cáo về hiệu suất môi trường của họ và tương tác với các bên liên quan như chính phủ, khách hàng, và công chúng.
 7. Chứng nhận và kiểm tra: Nếu tổ chức muốn, họ có thể xin chứng nhận theo ISO 14001 từ một tổ chức chứng nhận độc lập. Tiến trình chứng nhận này bao gồm kiểm tra định kỳ để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 sẽ giúp cho doanh nghiệp chứng minh được doanh nghiệp của bạn áp dụng một cách hiệu quả nhất.

SỰ RA ĐỜI CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

Bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 này ra đời được nhiều doanh nghiệp có thể áp dụng thông qua được sự phát triển tốt nhất. Dưới đây là một tóm tắt về quá trình ra đời của tiêu chuẩn ISO 14001:

 1. Khởi đầu và yêu cầu: Một số yếu tố khởi đầu như quy định môi trường và tác động của hoạt động công nghiệp lên môi trường đã đặt ra yêu cầu cho việc thiết lập một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường.
 2. Khảo sát và nghiên cứu: Một giai đoạn khảo sát và nghiên cứu được thực hiện để đảm bảo rằng cần thiết và hữu ích để phát triển một tiêu chuẩn quản lý môi trường.
 3. Thiết lập nhóm làm việc: ISO đã thành lập một nhóm làm việc quốc tế (ISO/TC 207) với nhiệm vụ phát triển các tiêu chuẩn quản lý môi trường. Nhóm này bao gồm các chuyên gia từ nhiều quốc gia và tổ chức.
 4. Phát triển tiêu chuẩn: Trải qua nhiều phiên bản khác nhau trong quá trình xét xuất nê việc hệ thống Tiêu chuẩn ISO 14001 đã trải qua nhiều phiên bản và phiên bản ISO 14001:2015 là phiên bản mới nhất.
 5. Phiên bản cuối cùng và công bố: Khi tiêu chuẩn đã được hoàn thiện và đạt được sự thỏa thuận từ tất cả các bên liên quan, nó được công bố chính thức và sẵn sàng sử dụng trên toàn thế giới.
 6. Các quốc gia áp dụng: Sau khi được công bố thì bộ tiêu chuẩn này có thể được quyết định áp dụng trong phạm vi quốc gia của họ hoặc có thể tạo ra được các phiên bản quốc gia của bộ tiêu chuẩn dựa trên nó. Phiên bản quốc gia này có thể được điều chỉnh với những hiệu suất môi trường trong nước. Một khi tiêu chuẩn đã được công bố, các quốc gia có thể quyết định áp dụng nó trong phạm vi quốc gia của họ hoặc tạo ra các phiên bản quốc gia của tiêu chuẩn dựa trên nó. Các phiên bản quốc gia này có thể điều chỉnh và điều tra hiệu suất môi trường trong nước.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là một ví dụ tiêu biểu về quy trình phát triển tiêu chuẩn quốc tế, và nó đã giúp định hình cách các tổ chức trên khắp thế giới quản lý và cải thiện hiệu suất môi trường của họ.

DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ISO 14001 CẦN LÀM NHỮNG GÌ ?

Hiện nay các doanh nghiệp được chứng nhận theo bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có thể được đáp ứng với những yêu cầu một cách cụ thể nhất. Chúng tôi có các bước cơ bản mà doanh nghiệp cần phải thực hiện được chứng nhận ISO 14001:2015 cho doanh nghệp của bạn.

 1. Tiến hành đánh giá ban đầu (Gap Analysis): Bộ tiêu chuẩn này khi được áp dụng trước hết tổ chức của bạn cần được xác định hiện trạng của doanh nghiệp. Chúng được gọi là gap analysis và heienj tại hệ thống này giúp xác định được các điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức của bạn.
 2. Triển khai hệ thống EMS: Để có thể dựa trên những một số những kết quả kinh doanh của tổ chức của bạn thì doanh nghiệp đó có thể có được triển khai hệ thống quản lý môi trường (EMS) theo yêu cầu của ISO 14001:2015. Hiện nay bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cần thiết phải giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể phát triển mạnh mẽ hơn. 
 3. Đào tạo nhân viên: Đào tạo nhân viên là quan trọng để đảm bảo họ hiểu và tuân thủ các quy trình và quy tắc môi trường mới. Hiện nay đào tạo nhân viên am hiểu ISO 14001 là một trong những điều cần thiết. Hiểu được có thể giúp cho
 4. Thực hiện hệ thống EMS: Bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có thể được phát triển thì doanh nghiệp cần thiết phải được thực hiện chúng trong một hoạt động hàng ngày. Việc này sẽ bao gồm việc xây dựng hệ thống quy trình và quy tắc, theo dõi và đánh giá hiệu suất môi trường, và thực hiện kế hoạch hành động để cải thiện hiệu suất môi trường.
 5. Kiểm tra và đánh giá: Một hệ thống EMS có được sự hoạt động một cách hiệu quả bạn cần thiết phải giúp cho doanh nghiệp cần tiến hành kiểm tra và đánh giá định kỳ để đảm bảo rằng mục tiêu và kế hoạch hành động môi trường được thực hiện và hiệu suất môi trường đang được cải thiện.
 6. Xem xét từ lãnh đạo cấp cao: Những doanh nghiệp tiến hành xem xét lãnh đạo để giúp thường xuyên xem xét hệ thống EMS để đảm bảo rằng nó được duy trì và cải tiến.
 7. Xin chứng nhận: Sau khi hệ thống EMS đã được triển khai và hoạt động một thời gian, doanh nghiệp có thể xin chứng nhận từ một tổ chức chứng nhận độc lập. Quá trình này bao gồm kiểm tra và đánh giá từ tổ chức chứng nhận để đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ yêu cầu của ISO 14001:2015.
 8. Duy trì và cải thiện: Sau khi đạt được chứng nhận, doanh nghiệp cần duy trì và liên tục cải thiện hệ thống EMS của họ để đảm bảo rằng họ duy trì tuân thủ các quy trình và quy tắc môi trường và cải thiện hiệu suất môi trường.

LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI ÁP DỤNG ISO 14001:2015

 1. Cải thiện hiệu suất môi trường: Bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 khi được áp dụng có thể giúp cho các doanh nghiệp của bạn xác định được các quy tắc quản lý có tác động môi trường của họ, từ đó giúp giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường và tài nguyên tự nhiên.
 2. Tuân thủ pháp luật và quy định: Khi áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14001 có thể giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định liên quan đến môi trường.
 3. Tăng cường uy tín và danh tiếng: Sau khi tổ chức, doanh nghiệp của bạn giúp doanh nghiệp của bạn thể hiện sự cam kết và uy tín cũng như danh tiếng cho tổ chức của bạn. Điều này có thể cải thiện uy tín và danh tiếng của họ trong mắt khách hàng, đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác.
 4. Tiết kiệm tài chính: Quản lý môi trường hiệu quả có thể dẫn đến tiết kiệm tài chính. Ví dụ, giảm lượng chất thải, tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa nguồn tài nguyên có thể giúp giảm chi phí sản xuất và vận hành.
 5. Mở rộng thị trường: Khách hàng của bạn đạt được giấy chứng nhận ISO 14001 có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận những khách hàng và thị trường mới mà họ có thể không thể tiếp cận trước đây.
 6. Tạo động lực cho nhân viên: Bộ tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001 có thể giúp cho doanh nghiệp tham gia và cam kết với mục tiêu bền vững. Điều này có thể tạo động lực cho nhân viên, giúp họ tham gia tích cực vào quá trình cải thiện môi trường.
 7. Giảm rủi ro: Nhờ có ISO 14001 mà sẽ giúp giảm thiểu được tối đa những rủi ro về môi trường cũng như sự cố hoặc tai nạn gây ra những thiệt hại cho môi trường và danh tiếng của họ.
 8. Cải thiện quy trình và hiệu suất tổ chức: ISO 14001 thúc đẩy quá trình tối ưu hóa và cải thiện liên tục trong tổ chức, từ đó giúp cải thiện hiệu suất tổ chức chung.

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon