Bộ Tiêu chuẩn ISO 29001: Hệ thống quản lý mới cho dầu khí

5 (100%) 1 vote
Để quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp dầu mỏ thì bộ tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý ISO 29001 ra đời sẽ trở thành công cụ đắc lực giúp thay đổi cách thức trong việc quản lý rủi ro này.
 

Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 29001 dành riêng cho ngành công nghiệp khí tự nhiên – dầu khí có đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ, gia nhập hàng ngũ NSM. Bộ tiêu chuẩn này có phù hợp với các yêu cầu của riêng ngành này. Việc sửa đổi tiêu chuẩn này thay thế cho đặc điểm kỹ thuật ISO / TS 29001 và không giới hạn ở thay đổi đơn giản về danh mục, chủ yếu bao gồm việc căn chỉnh nó với ISO 9001.

tiêu chuẩn iso 29001

 
Bộ tiêu chuẩn nàu dựa trên ISO 9001 để xác định các yêu cầu bổ sung và các hướng dẫn cụ thể nhằm thúc đẩy tiêu chuẩn hóa các yêu cầu chất lượng trong ngành. Theo ông Ted Fletcher và ông Jarno Dakhorst, lần lượt là Người hướng dẫn và Thư ký của nhóm làm việc chịu trách nhiệm phát triển ISO 29001. Theo hai ông thì sự phát triển của Tiêu chuẩn Quốc tế mới này được thúc đẩy bởi thực tế là ISO 9001:2015 có chú trọng hơn vào các mục tiêu kinh doanh và quản lý rủi ro.
 
Trong khi ISO / TS 29001 thiết lập các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể theo ngành bổ sung cho yêu cầu chung của ISO 9001, HMS này hiện kết hợp cách tiếp cận dựa trên rủi ro trong tổ chức xác định và thực hiện yêu cầu kinh doanh. Một hệ thống quản lý chất lượng trong các ngành công nghiệp dầu khí, hóa dầu và khí tự nhiên khuyến khích hơn nữa việc sử dụng các tiêu chuẩn trong ngành bằng cách cung cấp khuôn khổ để sắp xếp các yêu cầu với HMS khác.
 
Tags: , ,