Đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6

Theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP thì ngoài 4 nhóm đã được quy định tại Nghị định 44 có thêm 2 nhóm đối tượng đang cần được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.Và hiện nay, vấn đề nâng cao nhận  thức và trách nhiệm an toàn lao động trong lúc làm việc để có thể phòng ngừa rủi ro đang được nhiều tổ chức, doanh nghiệp quan tâm. Vì vậy, việc đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động  nhóm 6 được tổ chức căn cứ trên các quy định tại 2 Nghị định này.

an toàn lao động nhóm 6

Đối tượng cần chứng nhận an toàn lao động nhóm 6 :

  • An toàn, vệ sinh viên viên thuộc đối tượng nhóm 6 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn lao động.

An toàn vệ sinh viên là người phụ trách công tác An toàn, vệ sinh lao động ở các khoa, các phòng, tổ, nhóm hoặc tương đương ở đơn vị. Đội ngũ an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp đang ngày càng khẳng định được vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định về an toàn trong quá trình sản xuất. Để thực hiện tốt được nhiệm vụ một cách hiệu quả, người phụ trách an toàn vệ sinh viên phải được huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động.

 Nội dung huấn luyện chứng nhận an toàn lao động :

– Hệ thống các chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Nghiệp vụ công tác được an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở các cơ sở, phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động, kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa rủi ro, cải thiện điều kiện lao động,  văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

– mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất , kinh doanh cần phải có ít nhất một an toàn , vệ sinh viên kiêm nhiệm trong suốt thời gian làm việc. Người sử dụng lao động ra quuyeets định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất các ý kiến

–  An toàn vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động, tự nguyện và có trách nhiệm trong việc ban hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra

– An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Căn cứ vào thực tế, người lao động thuộc 1 trong các nhóm nêu trên cần được đào tạo và cấp chứng chỉ chứng nhận an toàn lao động. thời gian của khóa huấn luyện là 4 giờ, học viên sẽ được cung cấp các kỹ năng, phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên và cấp chứng chỉ ngay sau khi đạt được các yêu cầu do bên cung cấp chứng nhận kiểm tra phê duyệt

Để được đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 xin liên hệ theo SĐT: 098.3360.253

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon