ISO 9001 là gì ?

4 (80%) 1 vote

ISO là gì ?

  ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization)
  Lịch sử về ISO

  –          ISO được thành lập năm 1947

  –          Trụ sở tại Geneva

  –          Được áp dụng hơn 150 nước

  –          Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và hiện nay đã được bầu vào ban chấp hành ISO

 

  ISO 9001 là gì ?

  Chứng nhận ISO 9001 là:

  –       Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng

  –       Đưa ra các nguyên tắc về quản lý

  –       Tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến

  –       Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng

  –       Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất / dịch vụ

Tags: , , ,