GLOBAL GAP là gì ?

4.3 (86%) 10 votes

 1. GLOBAL GAP là gì?

 •    Là một tiêu chuẩn tự nguyện để chứng nhận trên toàn cầu trong lãnh vực Nông nghiệp.
 •    Tổ chức phi lợi nhuận FoodPLUS là đại diện pháp nhân cho ban hành chính GLOBALGAP.
 •    GLOBALGAP cung cấp tiêu chuẩn và khuôn khổ cho chứng nhận bên thứ ba.
 •    GLOBALGAP là tiêu chuẩn đảm bảo cho trang trại tổng hợp.
 •    GLOBALGAP là công cụ giữa các doanh nghiệp, không trực tiếp tới người tiêu dùng.
 •    Sử dụng thương hiệu và logo của GLOBALGAP theo qui định.

  globalgap5

2. MỤC TIÊU CỦA GLOBAL GAP
   Global GAP là công cụ quản lý trang trại nhằm:

 •   Đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế
 •   Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nông sản thực phẩm
 •   Hạ giá thành và nâng cao chất lượng nông sản
 •   Sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn lực sản xuất nông nghiệp
 •   Làm giàu nông dân và phát triển nông thôn
 •   Bảo vệ môi trường và cảnh quan chung
Tags: , , , , , ,